Kimya Kimyasal Bağlar

Kimya Kimyasal Bağlar, Kimya Kimyasal Bağlar eğitim doküman indir, 2012 Kimya Kimyasal Bağlar indir Kimya Kimyasal Bağlar, Kimya Kimyasal Bağlar hakkında bilgi, Kimya Kimyasal Bağlar eğitim doküman

Kimya Kimyasal Bağlar konu anlatımı, Kimya Kimyasal Bağlar, Kimya Kimyasal Bağlar anlatım, ygs Kimya Kimyasal Bağlar anlatımı, Kimya Kimyasal Bağlar dersleri oku

KİMYASAL BAĞLAR

 

• KİMYASAL BAĞLAR

Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler.

Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

 

İYONİK BAĞLAR

İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır.

Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (–) değerlik alırlar. Bu şekilde oluşan (+) ve (–) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur.

Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır.

 • İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar.
 • İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.
 • İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletir.

NaCl, MgS, BaCl2 bileşikleri iyonik bağlı bileşiklere örnek olarak verilebilir.

 

KOVALENT BAĞLAR

Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir.

 

a. Apolar Kovalet Bağ

Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur.

 

İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa  kullanarak bağ oluştururlar. b7938 15 Kim1 Kimya Kimyasal Bağlar
Elektron nokta yapısıyla; b7938 15 Kim2 Kimya Kimyasal Bağlar

şeklinde gösterilir. İki arasındaki bağ H—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır.

Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır.

 

b. Polar Kovalent Bağlar

Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz.

Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım:

 

Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyle Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir.

      b7938 15 Kim3 Kimya Kimyasal Bağlar

 

BİR ATOMUN YAPABİLECEĞİ BAĞ SAYISI

 • Bir atomun yapabileceği bağ sayısı; o un sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır.
 • Bir alt yörüngeden bir üst yörüngeye elektron uyarılarak yarı dolu orbital oluşturma çok enerji istediğinden bağ yapmaya elverişli olamaz.
34b3f 15 Kim4 Kimya Kimyasal Bağlar 1 bağ yapabilir.
34b3f 15 Kim5 Kimya Kimyasal Bağlar Orbital tam dolu olduğundan bağ yapamaz.
34b3f 15 Kim6 Kimya Kimyasal Bağlar Bir tane yarı dolu orbitali vardır. 1 bağ yapabilir.
34b3f 15 Kim7 Kimya Kimyasal Bağlar 2 bağ yapması gerekir. Ancak C’nun 4 bağ yaptığı biliniyor. O halde uyarılmış durumda;
34b3f 15 Kim8 Kimya Kimyasal Bağlar 4 tane yarı dolu orbital olur. Dolayısıyla 4 bağ yapabilir.
eda61 15 Kim9 Kimya Kimyasal Bağlar Üç bağ yapabilir. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz.
12b6e 15 Kim10 Kimya Kimyasal Bağlar 2 bağ yapabilir. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz.
12b6e 15 Kim11 Kimya Kimyasal Bağlar 1 bağ yapabilir. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz.
3be69 15 Kim12 Kimya Kimyasal Bağlar Yarıdolu orbital olmadığından bileşik yapamaz.

 

MOLEKÜL BİÇİMLERİ

 1. XY türü moleküller

(1A ile 7A, 2A ile 6A, 3A ile 5A)

Moleküller ve bağlar polardır.

Molekül biçimi doğrusal (Açı 180° dir.)

 1. XY2 türü moleküller

a. X: 2A Y: 7A veya hidrojen ise;

Moleküller apolar, bağlar polar

Molekül biçimi doğrusal (Açı 180°)

Hibritleşme sp dir.

b. X: 4A Y: 2A veya 6A ise:

Molekül apolar, bağlar polar

Molekül biçimi doğrusal (Açı 180°)

Hibritleşme sp dir.

c. X: 6A Y: 1A veya 7A ise;

Molekül ve bağlar polar

Molekül biçimi kırık doğru (Açı 105°)

Hibritleşme sp2 tür.

 1. XY3 türü moleküller

a. X: 3A Y: 7A veya hidrojen ise;

Moleküller apolar, bağlar polar.

Molekül biçimi düzlem üçgen (Açı 120°)

Hibritleşme sp2 dir.

b. X: 5A Y: 7A veya 1A grubunda ise;

Molekül ve bağlar polar,

Molekül biçimi üçgen piramit (Açı 107°)

Hibritleşme sp3 tür.

 1. XY4 türü moleküller

(CH4, SiF4, NH4+, SO4–2 gibi)

Molekül apolar, bağlar polar

Molekül biçimi düzgün dörtyüzlü (Açı 109,5°)

Hibritleşme sp3 tür.

 

İKİLİ VE ÜÇLÜ BAĞLAR

Bazı moleküllerde, iki atom birbirine iki ya da üç bağ ile bağlanabilirler. İki arasındaki ilk oluşan bağ sigma (d) bağıdır. Diğer bağlar ise pi (p) bağıdır. İki atom arasında ikili bağ varsa biri d diğeri p bağıdır. Üçlü bağ varsa bir tanesi d diğerleri p bağıdır.

3be69 15 Kim13 Kimya Kimyasal Bağlar

molekülünde 5 tane sigma bir tane p bağı vardır.

H — N = N — H

molekülünde 3 tane d, 1 tane p bağı vardır.

3be69 15 Kim14 Kimya Kimyasal Bağlar

molekülünde 11 tane d, 1 tane p bağı vardır.

H — C º N

molekülünde 2 tane d, 2 tane p bağı vardır.

H — C º C — H

molekülünde 3 tane d, 2 tane p bağı vardır.

O = C = O

molekülünde 2 tane d, 2 tane p bağı vardır.

 

Karbon (C) Atomunun Hibritleşmesi

C u 4 bağın tamamını tek bağ olarak yapmışsa, hibritleşmesi sp3 tür.

C unda bir tane 2  li bağ varsa 3be69 15 Kim15 Kimya Kimyasal Bağlar = hibritleşmesi sp2 dir. Yani bir p bağı var ise

hibritleşme sp2 dir. C u 3 lü bağ yapmışsa — C º ya da her iki tarafında 2 li bağ varsa

= C = şeklinde ise hibritleşmesi sp dir. Yani iki tane p bağı bağlı ise hibritleşme sp dir.

 

MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR

Maddeler gaz halinde iken moleküller hemen hemen birbirinden bağımsız hareket ederler ve moleküller arasında herhangi bir itme ve çekme kuvveti yok denecek kadar azdır.

Maddeler sıvı hale getirildiklerinde ya da katı halde bulunduklarında moleküller birbirlerine yaklaşacağından moleküller arasında bir itme ve çekme kuvveti oluşacaktır. Bu etkileşmeye molekül arası bağ denir. Bu çekim kimyasal bağ tanımına girmez.

Maddelerin erime ve kaynama noktalarının yüksek ya da düşük olması molekül arasında oluşan bağların kuvvetiyle ilişkilidir.

 

Van Der Waals Çekimleri

Kovalent bağlı apolar moleküllerde (H2, CO2, N2 gibi) ve soygazlarda yoğun fazlarda sadece kütlelerinden kaynaklanan bir çekim kuvveti oluşmaktadır. Bu kuvvete van der waals bağları denir. yoğun fazda sadece van der waals bağı bulunan maddelere moleküler maddeler denir.

Moleküler maddelerin mol ağırlıkları arttıkça kaynama ve erime noktaları yükselir.
Örneğin oda koşullarında F2 ve Cl2 gaz, Br2 sıvı, I2 ise katıdır. Van der waals etkileşimi
en fazla olan I2, en az olan ise F2 dir.

 

Dipol – Dipol Etkileşimi

Polar moleküllerde (+) ve (–) yüklerin birbirini çekmesiyle oluşan bağlanmadır. Van der waals bağlarından kuvvetlidir. (HF, HCl, H2O)

9118e 15 Kim16 Kimya Kimyasal Bağlar

molekül arası bağ dipol-dipol etkileşimi

9118e 15 Kim17 Kimya Kimyasal Bağlar

Molekül arası bağlar dipol-dipol etkileşimi.

(- – – – – – – – -) ile gösterilen bağlardır.

 

Hidrojen Bağı

Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük olan lar ile oluşturduğu (HF, H2O, NH3…) bileşiklerde molekülleri bir arada tutan kuvvete hidrojen bağı denir.

H’nin oksijene bağlı olduğu R — OH (alkol),

 

         9118e 15 Kim18 Kimya Kimyasal Bağlar (Karboksilli asit) bileşiklerinde molekül arası bağlar, hidrojen
bağıdır.

9118e 15 Kim19 Kimya Kimyasal Bağlar

Oksijen ve hidrojen arasında noktalı olarak gösterilen bağlanma hidrojen bağlarıdır.

Hidrojen bağları van der waals bağlarından ve dipol-dipol bağlarından daha kuvvetlidir.

 

Ağ Örgülü Kovalent Katılar Arasındaki Bağlar

Yarı metaller veya yarı metallere yakın bazı ametallerin katı hallerinde ortaya çıkan çekim kuvvetidir. Katı silisyum, elmas, grafit gibi kovalent katıların erime noktaları çok yüksektir. Çünkü bu katıların molekülleri arasında ağ örgülü kovalent bağ vardır.

9118e 15 Kim20 Kimya Kimyasal Bağlar

Grafitte Ağ örgüsü     Elmasta Ağ örgüsü

 

İyonik Bağ

İyonik bağlı bileşiklerin hem molekül içi, hem molekül arası bağlanmaları iyoniktir.

İyonik bileşikler oda koşullarında katı halde bulunurlar. Katı halde bulunan iyonik moleküllerde (+) ve (–) yüklü iyonlar birbirine çok yakın olacağından aralarında çekim oluşacaktır. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. Sıvı halde ya da çözündüklerinde elektrik akımını iletirler. Bu katıların kristal yapısı vardır ve kırılgan özelliğe sahiptirler. (NaCl, K2S ……..)

 

Metal Bağı

Metal atomları arasında oluşan etkileşime metal bağı adı verilir.

 • İyonlaşma enerjisi azaldıkça (peryot numarası arttıkça) metalik bağlar zayıflar.
 • Değerlik elektronları sayısı artıkça metalik bağ kuvveti artar.

Metalik bağda değerlik elektronları kristal içerisinde hareket ettiğinden dolayı bağlar a değil, kristalin bütününe ait olur. Metaller, değerlik elektronlarının oynaklığından dolayı ısı ve elektrik akımı iletkenliği, şekil verilebilme gibi özelliklere sahip olurlar.

9118e uyari Kimya Kimyasal Bağlar Bu resim yeniden boyutlandırılmıştır. Orijinal boyut için bu çubuğa tıklayınız. (596x719px)

9118e 15 tablo Kimya Kimyasal Bağlar

 Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


× 9 = yetmiş iki